منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
اقتصاد نفت0

اقتصاد نفت0

آشنايي با ماهواره هاي هواشناسي

آشنايي با ماهواره هاي هواشناسي

انواع پست فشار قوی

انواع پست فشار قوی

اندازه گیری دما

اندازه گیری دما

پروژه دختران فراری

پروژه دختران فراری

طرح کسب و کار تولید گوشت شتر مرغ

طرح کسب و کار تولید گوشت شتر مرغ

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

کارآفرینی(تولید اسکاج)

کارآفرینی(تولید اسکاج)

طراحی یک سیستم انبارداری

طراحی یک سیستم انبارداری

بوستان سعدي

بوستان سعدي

آشنايي با موسيقي و نتها

آشنايي با موسيقي و نتها

اقتصاد نفت0

اقتصاد نفت0

گروه محصول -> علوم انسانی -> مدیریت

پروژه تعهد سازمانیقیمت: ۱۵۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 155     کد محصول :145      حجم فایل:310,36 KB      نوع فایل :zip 

چكيده:

اين تحقيق  با هدف بررسي ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزواردر سال87-88 به انجام رسيد.نوع تحقيق با توجه به هدف، كاربردي و از نظر ماهيت وروش توصيفي مي باشدكه با استفاده از مطالعات ميداني به بررسي وضعيت موجود پرداخته است.جامعه آماري مورد نظر كليه كارمندان دانشگاه تربيت معلم سبزوار شامل 140نفر بوده، كه از اين تعداد براساس فرمول محاسبه حجم نمونه كرجسي و مورگان (1970)  تعداد 103 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گيري، پرسشنامه 15 سوالي (OCQ) موداي،پورتر و استيرز به همراه سوالات ويژگيهاي فردي و شخصي بوده است كه با ضريب آلفاي كرونباخ 0.764 پايايي آن اثبات و روايي آن نيز طبق نظر اساتيد فن مورد تاييد واقع شده است. در تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق از شيوه هاي توصيف آماري از قبيل: جداول توزيع فراواني،شاخصهاي مركزي و شاخصهاي پراكندگي و در بخش استنباطهاي آماري از روش آزمون t  براي نمونه هاي مستقل و روش ANOVA   ورگرسيون خطي ساده يك متغيره براي بررسي فرضيات تحقيق استفاده شده است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل  يافته ها نشان مي دهد كه رابطه معناداري بين تعهد سازماني با سن ، جنسيت، سطح تحصيلات ، وضعيت تأهل و ميزان حقوق و دستمزد وجود نداشته و تنها بين سابقه خدمت تعهد سازماني و رابطه معني دار ديده مي شود..

فهرست مطالب

       عنوان                                                                     صفحه                                                       

فصل اول:كليات تحقيق   ..........................................................  1

         1-1 مقدمه     ..........................................................................2

        1-2 بیان مساله تحقيق   .............................................................3

         1-3 اهمیت وضرورت موضوع تحقيق   ............................................4

        1-4 اهداف تحقيق .....................................................................6

        1-5 چارچوب نظري تحقيق  ......................................................... 7

       1-6 فرضيه هاي تحقيق  ................................................................11

       1-7 قلمرو تحقيق      .................................................................. 12

       1-8 تعاریف و مفاهیم واژه ها   ....................................................... 13

       1-9 متغيرهاي تحقيق:     .............................................................. 14

فصل دوم:ادبيات تحقيق    ......................................................... 15

       2-1 مقدمه    ............................................................................ 16

       2-2 تعاریف و مفاهیم تعهد سازماني   ...............................................18

       2-3 مراحل توسعه تعهد سازماني   .................................................. 21

       2-4 اجزاء تعهد سازمانی   ........................................................... 23

       2-5 اهمیت تعهد سازمانی   ........................................................ 27

 

(يك)

 2-6عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی    ............................................... 28

      2-7 ابعاد تعهد سازمانی   .......................................................... 30

      2-8 دیدگاه‌های تعهد سازمانی   .................................................. 32

      2-9 مدل‌ها و الگوهای تعهد سازمانی   ............................................ 34

      2-10 برخی تحقیقات انجام شده در خصوص تعهد سازمانی   ................. 40

فصل سوم:روش شناسي تحقيق  ............................................... 42

      3-1 مقدمه    .............................................................................  43

      3-2 نوع تحقيق   ...............................................................  44

     3-3 جامعه آماري   ..............................................................  45

     3-4 حجم نمونه   ................................................................  46

     3-5 روش نمونه گيري   .......................................................  47

     3-6 شرح پرسشنامه   ..........................................................   48

     3-7 روايي پرسشنامه   ........................................................   49

     3-8 اعتبار( پايايي )پرسشنامه   .............................................   50

فصل چهارم: روشهاي آماري و تجزيه و تحليل مشاهدات (داده‌ها) .......  53

     4-1 مقدمه  ......................................................................   54

     4-2 آمار توصيفي   ...........................................................    55

     4-3 فرضيه 1  .................................................................    59

     4-4 فرضيه2  ....................................................................     60

     4-5 فرضيه3   ...................................................................   61

 

(دو)

  4-6 فرضيه 4   ..................................................................  63

     4-7 فرضيه 5   ..................................................................   64

     4-8 فرضيه6   ..................................................................   67

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات  .............................  68 

     5-1 نتيجه گيري   ..............................................................   69

      5-2 پيشنهادات   ...............................................................  70

   منابع و مآخذ   ...................................................................... 72

   ضمائم  .............................................................................  71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

       عنوان                                                                     صفحه                                                       

فصل اول:كلیات تحقیق   ..........................................................  1

         1-1 مقدمه     ..........................................................................2

        1-2 بیان مساله تحقیق   .............................................................3

         1-3 اهمیت وضرورت موضوع تحقیق   ............................................4

        1-4 اهداف تحقیق .....................................................................6

        1-5 چارچوب نظری تحقیق  ......................................................... 7

       1-6 فرضیه های تحقیق  ................................................................11

       1-7 قلمرو تحقیق      .................................................................. 12

       1-8 تعاریف و مفاهیم واژه ها   ....................................................... 13

       1-9 متغیرهای تحقیق:     .............................................................. 14

فصل دوم:ادبیات تحقیق    ......................................................... 15

       2-1 مقدمه    ............................................................................ 16

       2-2 تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی   ...............................................18

       2-3 مراحل توسعه تعهد سازمانی   .................................................. 21

       2-4 اجزاء تعهد سازمانی   ........................................................... 23

       2-5 اهمیت تعهد سازمانی   ........................................................ 27

 

(یك)

 2-6عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی    ............................................... 28

      2-7 ابعاد تعهد سازمانی   .......................................................... 30

      2-8 دیدگاه‌های تعهد سازمانی   .................................................. 32

      2-9 مدل‌ها و الگوهای تعهد سازمانی   ............................................ 34

      2-10 برخی تحقیقات انجام شده در خصوص تعهد سازمانی   ................. 40

فصل سوم:روش شناسی تحقیق  ............................................... 42

      3-1 مقدمه    .............................................................................  43

      3-2 نوع تحقیق   ...............................................................  44

     3-3 جامعه آماری   ..............................................................  45

     3-4 حجم نمونه   ................................................................  46

     3-5 روش نمونه گیری   .......................................................  47

     3-6 شرح پرسشنامه   ..........................................................   48

     3-7 روایی پرسشنامه   ........................................................   49

     3-8 اعتبار( پایایی )پرسشنامه   .............................................   50

فصل چهارم: روشهای آماری و تجزیه و تحلیل مشاهدات (داده‌ها) .......  53

     4-1 مقدمه  ......................................................................   54

     4-2 آمار توصیفی   ...........................................................    55

     4-3 فرضیه 1  .................................................................    59

     4-4 فرضیه2  ....................................................................     60

     4-5 فرضیه3   ...................................................................   61

 

(دو)

  4-6 فرضیه 4   ..................................................................  63

     4-7 فرضیه 5   ..................................................................   64

     4-8 فرضیه6   ..................................................................   67

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات  .............................  68 

     5-1 نتیجه گیری   ..............................................................   69

      5-2 پیشنهادات   ...............................................................  70

   منابع و مآخذ   ...................................................................... 72

   ضمائم  .............................................................................  71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اگر کد تخفیف داری کلیک کن!

توجه کنید شما با هر کارت عضو شتاب از هر بانکی میتوانید توسط درگاه بانک ملت خرید نمایید.فرقی نمیکند کارت شما از کدام بانک باشد با درگاه سایت ما میتوانید به راحتی خرید کنید.

درگاه پرداخت بانک ملت 
اعتماد الکترونیک گارانتی خرید

محصولات مرتبط
مدیریت دامنه پروژه

مدیریت دامنه پروژه

قیمت: 335,000 ريال کد فایل:854
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:335 مدیریت دامنه پروژه اهداف پس از مطالعه این فصل، قادر خواهید بود: 1اجزائی را كه مدیریت دامنه راپراهمیت خواهند كرد را درك كنید. 2فرآیند برنامه ریزی استراتژیك را شرح دهید، روشهای مختلف انتخاب پروژه مثل تحلیل ارزش خالص فعلی، مدل امتیاز دهی وزن داروكارت امتیازتراز شده رابكارگیرد، واهمیت ؟ را ؟ ایجاد درك كنید. فرآیند برنامه‌ریزی دامنه را و مندرجات اظهارنامه را توضیح دهید. فرآیند تعریف...
مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

قیمت: 56,000 ريال کد فایل:852
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:56 «فهرست مطالب» عنوان صفحه فصل اول: 7 تاریخچه مدیریت پروژه 8 تعاریف مدیریت پروژه 9 فصل دوم: 14 دلایل استفاده ازمدیریت پروژه 15 اقدامات مدیریتی 15 وظایف مدیریت پروژه 16 کاربردهای مدیریت پروژه 17 فصل سوم: 19 فوایدومحدودیتهای پروژه 20 فصل چهارم: 24 فرایندهای پروژه 25 گروههای فرایند 25 تعامل بین فرایندها 27 فرایندهای عمده واصلی 28 فرایندهای فرعی وکمکی...
سيستم هاي مديريت محتوي (cms)

سيستم هاي مديريت محتوي (cms)

قیمت: 57,000 ريال کد فایل:845
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:57 خلاصه پايان نامه: در اين پروژه تحقيقاتي ابتدا با نگاهي گذرا و مختصر سيستم هاي مديريت محتوي معرفي شده است سپس بر روي يك نمونه cms به نام postnuke تمركز كرده و معرفي و تجزيه و تحليل آن آمده است. ابتدا سعي شده كه مراحل نصب را به صورت گام به گام و بصري ذكر گردد. همچنين تعدادي از ماژول ها و theme هاي آن معرفي شده كه در بخش مستندات نمونه اي از كدهاي برنامه نويسي ماژول هم آورده شده است ضمنا براي آشنايي...
دستورالعمل هاي سيستم هاي مديريت ايمني و بهداشت شغلي ILO – OSH 2001

دستورالعمل هاي سيستم هاي مديريت ايمني و بهداشت شغلي ILO – OSH 2001

قیمت: 29,000 ريال کد فایل:833
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:29 پيشگفتار مقدمه 1. اهداف 2. چارچوب ملي سيستم هاي مديريت بهداشت و ايمني شغلي 1-2- خط مشي ملي 2-2- دستورالعمل هاي ملي 3-2- دستورالعمل هاي تطبيق يافته محلي 3. سيستم مديريت بهداشت و ايمني شغلي در سازمان 1-3- خط مشي ايمني و بهداشت شغلي 2-3- مساعدت و همكاري كارگران 3-3- مسئوليت پذيري و پاسخگويي 4-3- ايجاد مهارت و آموزش 5-3- مستند سازي سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي 6-3-...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

سیستم فروش کارخانه کارتن مشهد

سیستم فروش کارخانه کارتن مشهد

سیستم فروش کارخانه کارتن مشهد

حجم:3902KB | بازدید :235

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:52 نشانی شرکت: میدان فردوسی، ابتدای خیابان سپهبد قرنی، ساختمان کاوه، طبقه 5 نشانی کارخانه: مشهد، کیلومتر 18 جاده قوچان فهرست مطالب تاریخچه محصول Error! Bookmark not defined. تاریخچه صنعت كارتن سازی...

اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها

اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها

اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها

حجم:2355KB | بازدید :414

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:82 فهرست مطالب مقدمه 2 نمودارها 2 اکولوژی ویروس‌ها 6 عوامل بیولوژیکی 8 1)خصوصیات ویروسها و گیاهان میزبان آنها 8 1-1 پایداری فیزیکی و غلظت نهایی ویروسها 8 1-2 میزان حرکت و انتشار در گیاهان میزبان 8 1-3 شدت بیماری 8 1-4 تغییرپذیری و...

تابع متغير مختلط

تابع متغير مختلط

تابع متغير مختلط

حجم:1794KB | بازدید :417

فهرست مطالب فصل 6 ویژگیهای تحلیلی نگاشت ۶.۱ جبر مختلط همیوغ مختلط تابعهای متغییر مختلط خلاصه ۶-۲ شرایط کوشی _ریمان توابع تحلیلی خلاصه ۶-۳ قضیه ی انتگرال کوشی انتگرال های پربندی اثبات قضیه ی انتگرال کوشی به کمک قضیه ی استوکس نواحی همبند چند گانه فرمول انتگرال...

بهينه سازي روند خط توليد ،عيب يابي،نظارت اصولي بر توليد ،ثبت آمارها و نظام دهي انب

بهينه سازي روند خط توليد ،عيب يابي،نظارت اصولي بر توليد ،ثبت آمارها و نظام دهي انب

بهينه سازي روند خط توليد ،عيب يابي،نظارت اصولي بر توليد ،ثبت آمارها و نظام دهي انب

حجم:1790KB | بازدید :75

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:38 فهرست اهداف کلی...................................................................................................................1 مشخصات بانکهای طراحی شده.................................................................................1 آشنایی با...

شيوه هاي ساخت و تزئين قلمدان

شيوه هاي ساخت و تزئين قلمدان

شيوه هاي ساخت و تزئين قلمدان

حجم:1161KB | بازدید :539

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:90 عنوان صفحه تقدير و سپاس الف پيشـگفتار ب فصل اول بخش اول : مقدمه 1 بخش دوم : واژه شناسي 4 بخش سوم : تاريخچه 6 فصل دوم بخش اول : مواد اوليه ساخت قلمدان 10 بخش دوم : كاغذ و كاغذ گري 13 فصل سوم ساخت قلمدان...

کنترل داخلی

کنترل داخلی

کنترل داخلی

حجم:1059KB | بازدید :355

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:63 کنترل داخلی منظور از موارد طرح شده در ارتباط با کنترل های داخلی در این مجموعه آشنایی با مفاهیم زیر است : 1- تعریف کنترل داخلی و آشنایی با اهمیت آن . 2- تعیین اقدامات و مراحل لازم برای استقرار کنترلهای داخلی 3- آشنایی با روش...

طراحی یک سیستم انبارداری

طراحی یک سیستم انبارداری

طراحی یک سیستم انبارداری

حجم:970KB | بازدید :7041

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه: 1 تعريف انبار: 2 جايگاه انبار: 2 اهداف و وظايف انبارها: 3 انواع انبارها: 4 انواع موجودي‌هاي انبارها: 5 سيستم انبارداري و مزيت‌هاي آن: 6 وظايف انباردار: 7 وظايف رئيس يا متصدي انبار: 8 انتظارات مديريت يك مؤسسه از سيستم كنترل انبارها:...

طزح توجیهی کارخانه نخ

طزح توجیهی کارخانه  نخ

طزح توجیهی کارخانه نخ

حجم:770KB | بازدید :481

کارخانه نخ مشهد تاریخچه تاسیس کارخانه واحد ریسندگی نخ پنبه: (سالن یک) واحد ریسندگی نخ مصنوعی (سیستم اپن اند): ( سالن دو) واحد ریسندگی نخ مصنوعی (سیستم رینگ): (سالن3) واحد رنگرزی (نخ و الیاف) واحد مهندسی صنعتی تعداد پرسنل امكانات رفاهی كارخانه متوسط...